ismertető

Kérdések, válaszok az Alsóházról

Adatvédelmi szabályzat


Felelősség korlátozás:

Az alsohaz.hu oldalainak látogatásakor megadott adatok biztonságáért az Alsohaz.hu Kft. minden tole telhetot megtesz. Az adatkezelési folyamatokat a személyes adatok védelmérolszóló, 1992. évi LXIII. törvény által biztosított jogi szabályozás kereteiközött végezzük. Személyes adatait beleegyezése nélkül nem hozzuk nyilvánosságra és nem továbbítjukközvetlen üzletszerzéssel foglalkozó harmadik félnek.

Honlapunk azon oldalai, amelyeken ügyfeleinktol bizalmas információkat kérünk be, biztonságos oldalak. Az ilyenoldalakon a böngésző program alsó sorában megjelenő kis lakat jelzi, hogy amegadott adatokat illetéktelenek nem láthatják. Az ügyfél adatait itt 256 biteskétkulcsos SSL-es eljárással titkosítjuk, ami az információbiztonság terén azegyik legjobb létező technika. Az SSL titkosítási eljárás egy privát és egynyilvános kulccsal rendelkező asszimetrikus kulcspár, amelynek sajátossága az,hogy a publikus kulccsal kódolt üzenet csak a privát kulccsal dekódolható.Ennek köszönhetoen a webszerver és ügyfél közötti adatforgalmat más -illetéktelen személy - nem láthatja.

Az Alsohaz.hu Kft a portál használata esetén feltételezi a vevo részérol az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. Így a felhasználó/látogató köteles számítógépének biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről gondoskodni.

Az Alsohaz.hu Kft. előzetes bejelentés és indoklás nélkül módosíthatja a felhasználás feltételeit és szabályait. Minden módosítás a megjelenés időpontjában lép életbe.

Az Alsohaz.hu Kft. nem vonható felelősségre semmilyen külső vagy közvetlen hibáért, kárért. (pl: üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok okozta, vonal, vagy rendszerhibából adódó kár) 

 

szerzői jogvédelem:

www.alsohaz.hu domain név kizárólagos tulajdonosa az Alsohaz.hu Kft.

www.alsohaz.hu weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A megjelenített tartalom részét vagy egészét saját, személyes használattól eltérő célra kizárólag a jogosult Alsohaz.hu Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni.

Az oldalon található képeket a regisztrált képviselők töltik fel, azért az alsóház semminemű felelősséget nem vállal. Ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályba ütköző vagy az ügyhöz közvetlenül nem kapcsolódó tartalmakat törölje.

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az Alsohaz.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (Alsohaz.hu Kft., mint Szolgáltató) a www.Alsohaz.hu honlapon közösségi portált üzemeltet. Ennek során a Szolgáltató a honlapon regisztrálók (Felhasználók) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a honlapon regisztrálni kívánó, illetve már regisztrált látogatóit a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveirol és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.Fogalmak :Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

A törvény értelmében:

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyujtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból lévőnható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megorzi e minoségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha ot - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetoleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzo tényezo alapján azonosítani lehet.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési muveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a muveletek végrehajtásához alkalmazott módszertol és eszköztol, valamint az alkalmazás helyétol.

Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes muveletekre kiterjedo kezeléséhez.

Az adatkezelő megnevezése :

Alsohaz.hu Korlátolt Felelősségu Társaság

Az adatkezelő elérhetõsége: a www.alsohaz.hu „kapcsolat” oldalán megadottak alapján.

Az adatkezelő nyilvántartásba vételi azonosítója: 

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így a személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.
Az adatkezelés meghatározása

Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló Felhasználókra vonatkozó azonosító rögzítése, a honlapon elérhetõ szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a regisztráló Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó a honlap (és a szolgáltatás) használatával, valamint a regisztrációval adja meg.

Kezelt adatok

Az adatkezelő a regisztráció és a honlapon használata során rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő adatokat: Adóazonosító, születési év, bejegyzett lakhely szerinti irányítószám, email cím.

Felhasználó ezen túl nem kötelezo jelleggel további adatokat is megadhat. 

Az adatkezelés célja

A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja a honlap látogatóinak a honlapon keresztül elérhetõ szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a közösségi portál szolgáltatásainak igénybevétele. Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdodik és annak törléséig tart. Nem kötelezo adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a konkrét adat törléséig tart. A regisztráció törlésére az Üzletszabályzatban rögzített esetben és módon kerülhet sor.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az alapul fekvo informatikai rendszer üzemeltetése, a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, adatrögzíto) vehet igénybe. Az alapul fekvo informatikai rendszer üzemeltetése körében a Szolgáltató adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik a szerver üzemeltetésének technikai muveleteit végzik.

AdatbiztonságAz adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, orzése során. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, dedikált szerveren tárolja.

A Felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A honlap Felhasználója bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az érintett a jogait a honlapon megadott kapcsolat-felvételi címeken, különösen a ahoffice@alsohaz.hu email-címen gyakorolhatja. A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a megadott címen. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétol számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megorzi.

A Felhasználó az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság elott érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/).Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tole telheto segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 Elektronikus levélcímek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat nem használja fel hírlevél küldésére, csak a regisztrációval és a Közösségi portál szolgáltatásaival kapcsolatos igazolásokat/értesítéseket továbbítja ide.

 Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.